Department for Automation, Biocybernetics and Robotics

Long-term intermittent hyperoxic exposures do not enhance erythropoiesis

Keramidas M., Norman B., Gustafsson T., Eiken O., Mekjavić I., Long-term intermittent hyperoxic exposures do not enhance erythropoiesis, European journal of clinical investigation, 2012, 42, 3, str. 260-265.